Odborné poradenství

Expertní poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí

Zpracování rozborů/analýz z oblasti veřejných zakázek a koncesí z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a judikatury soudů.

Jedná se o rozbory konkrétních problematik zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, ať už jde o přípustnost zadávacích podmínek (kvalifikační požadavky, nastavení hodnotících kritérií, technické podmínky…), volbu druhu zadávacího řízení (např. použití jednacího řízení bez uveřejnění), příp. o postup v režimu/mimo režim zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona či o uveřejňovací povinnost. Posuzujeme naplnění definic jednotlivých druhů zadavatelů, naplnění podmínek pro použití výjimek ze zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona.
 

  • Výstupem je kompletní analýza s konkrétními návrhy řešení dané situace.

Analýza zadávacích podmínek – oponentní posudky – ex ante kontrola

Předběžná kontrola zadávacích podmínek je poskytována na základě průběžného monitoringu rozhodovací praxe ÚOHS a soudů. Analyzujeme oprávněnost stanovených požadavků ve vztahu ke konkrétnímu předmětu veřejné zakázky se zaměřením mj. na revizi hodnotících kritérií, zejména subjektivních hodnotících kritérií tak, aby výsledek hodnocení nejen odpovídal požadavkům zadavatele, ale obstál i při případném přezkumu kontrolních orgánů. Zadávací podmínky podrobujeme i důkladné kontrole ve vztahu ke skryté diskriminaci uchazečů prostřednictvím kvalifikačních požadavků, technických podmínek, odkazů na konkrétní výrobky apod. i ve vztahu k zachování zásady rovného zacházení a transparentnosti.
 

  • Výstupem je oponentura k zadávacím podmínkám obsahující kompletní rozbor a konkrétní doporučení k nápravě stavu.

Poradenství v rámci jednotlivých fází probíhajícího zadávacího řízení.

Poskytujeme ad hoc poradenství k jednotlivým fázím probíhajícího zadávacího řízení, zejména k posuzování kvalifikace, posuzování nabídek (vysvětlování nabídek, mimořádně nízká nabídková cena, nulové položky v nabídkách), hodnocení nabídek (zachycení hodnocení transparentním způsobem s akcentem zejména na subjektivní hodnotící kritéria, vztah užitné hodnoty a ceny, zjevná nepřiměřenost hodnotících kritérií…). Analyzujeme jednotlivé úkony zadavatele vůči uchazečům, jejich opodstatněnost ve vztahu k průběhu konkrétního zadávacího řízení a náležitosti ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách, příp. ke koncesnímu zákonu. Poskytujeme rozbory situací pro případ podání námitek zadavateli, vypořádání se s námitkami v souladu se zákonnými požadavky s důrazem na dodržení lhůt a dodržení pravidel pro komunikaci mezi zadavatelem a uchazeči.
 

  • Výstupem je kompletní analýza s konkrétními návrhy řešení dalšího postupu v dané fázi zadávacího řízení.

Poradenství v případě přezkumu zadávacího řízení před ÚOHS (návrhy, vyjádření)

Zhodnotíme pravděpodobnost/možnost úspěšného napadení zadávacího řízení (jeho jednotlivých fází) u ÚOHS, a to ve vztahu k obdobným případům řešeným rozhodovací praxí ÚOHS a soudy. Zpracováváme rozbory (včetně návrhů dalších kroků) konkrétní situace ve vztahu k případnému/probíhajícímu přezkumu, zpracováváme návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, vyjádření k podanému návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a navazující vyjádření v rámci správního řízení.

Ex post kontrola zadávacích řízení

Provádíme audit již dokončených zadávacích řízení s ohledem na výsledek přezkumu obdobných zadávacích řízení. Výstupem je kompletní analýza možných pochybení s vlivem i bez vlivu na výběr nejvhodnější nabídky z pohledu relevantní rozhodovací praxe ÚOHS. Provádíme kontrolu uveřejňovacích povinností zadavatelů zejména ve vztahu k možnému spáchání správních deliktů spolu s doporučením k řešení konkrétní situace.